Chi tiết tin

      E-mail   Print

HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 - TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ: GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                    Châu Đức, ngày 11  tháng 1 năm 2017

HOẠT ĐỘNG THÁNG 1  - TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

     Họ và tên giáo viên:

1.     Lê Thị Thu Hà – Tổ trưởng

2.     Nguyễn Thành Đô

3.     Mai Thị Mai

4.     Đặng Thị Thu

5.     Nguyễn Thị Oanh

    Thực hiện kế hoạch của Tổ chuyên môn hàng tháng theo định kỳ nay tổ Giáo dục công báo cáo về hoạt động tháng 1 chuyên sâu về thảo luận ra đề 15 phút; kiểm tra 1 tiết và đề kiểm học kỳ I vừa qua phần trắc nghiệm.

1. Triển khai nội dung:

- Triển khai câu hỏi trắc nhiệm phải dựa trên ma trận đề: Hiểu, nhận biết, vận dụng thấp; vận dụng cao để phân loại học sinh.

- Các câu hỏi phải được phân chia theo từng bài, từng tiết cho phù hợp với lượng kiến thức của các bài các tiết.

- Các câu hỏi cần bám sát kiến thức của từng bài và phải có mở rộng bám sát vào các Luật liên quan đến bài và câu hỏi.

- Câu hỏi trắc nghiệm chỉ đưa ra 4 phương án lựa chọn, không nên đưa 3 hoặc 8 phương án lựa chọn là không phù hợp theo thiết kế của câu hỏi trắc nghiệm.

- Khi kiểm tra xong chấm bài, phát bài cho học sinh cần sửa bài và phân tích, đánh giá những câu không làm được của học sinh. Từ đó, chỉ học sinh cách nhận dạng đáp án đúng. Phân tích lựa chọn đáp án đúng và kỹ năng nhận dạng đáp án.

2. Ý kiến của GV:

- Việc ra đề phải đảm bảo những nội dung vừa triển khai. Tuy nhiên, cần thay đổi luân phiên người ra đề để lượng đề thu thập nhiều câu hỏi và kiến thức có được của GV để học sinh làm quen đa dạng câu hỏi.

- Cần xen kẽ kiểm tra tự luận trong đề 15p để biết HS nắm kiên thức đên đâu.

- Khi phát bài, sửa bài cần kêu những HS TB, yếu sửa bài để nắm kiến thức được hay không? Hay chỉ nhìn bạn copy.

- Đề thi nên ra nhiều mã đề để hạn chế HS copy đáp án.