Chi tiết tin

      E-mail   Print

to tin hoat dong

Coâng ngheä Thoâng tin (CNTT) laø taäp hôïp caùc phöông phaùp, caùc phöông tieän vaø coâng cuï kyõ thuaät hieän ñaïi – chuû yeáu laø kyõ thuaät maùy tính vaø vieãn thoâng – nhaèm toå chöùc khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân thoâng tin raát phong phuù vaø tieàm taøng trong moãi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi.